Zbiorniki ciśnieniowe instrukcja obsługi

<<powrót>>

 

1.  Bezpieczeństwo

Omawiane zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone są do pracy w instalacjach chłodniczych zgodnie z dyrektywą EWG 98/37/EG o maszynach oraz 97/23/EG o urządzeniach ciśnieniowych. Mogą być użytkowane tylko wtedy, kiedy będą zamontowane w układzie chłodniczym zgodnie z niniejszą instrukcją i spełniać będą jako całość wymagania stosownych przepisów (stosowane normy – patrz deklaracja zgodności dotyczy tylko krajów EWG).

Wszelkie prace przy zbiornikach cieczy, oddzielaczach oleju i instalacjach chłodniczych mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany i autoryzowany personel.

Zbiorniki ciśnieniowe wykonane są zgodnie z aktualnym stanem techniki i spełniają obowiązujące wymagania. Specjalną uwagę poświęcono bezpieczeństwu użytkownika.

Zbiorniki ciśnieniowe mogą być źródłem niemożliwych do uniknięcia zagrożeń. Dlatego każda osoba, która będzie mieć z nimi do czynienia musi zapoznać się z niniejszą instrukcją!

Bezwzględnie obowiązują:

·         odnośne przepisy bhp (np. UVV Instalacje chłodnicze VGB 20)

·         ogólne przepisy bhp

·         dyrektywy EWG

·         normy i przepisy krajowe np. EN 378. 

Wskazówki bhp służą unikaniu zagrożenia i należy je dokładnie przestrzegać.

 UWAGA!

Wskazówka ostrzegająca przed zagrożeniem zniszczenia sprzętu

 OSTROŻNIE!

Wskazówka ostrzegająca przed średnio ciężkim zagrożeniem zdrowia.

 OSTRZEŻENIE!

Wskazówka ostrzegająca przed ciężkim zagrożeniem zdrowia.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Wskazówka ostrzegająca przed bezpośrednim ciężkim zagrożeniem zdrowia.

Zbiornik ciśnieniowy jest na czas transportu napełniany gazem ochronnym (nadciśnienie ok. 0,5 … 1 bar). Nieodpowiednie obchodzenie się może spowodować obrażenia skóry i oczu. W czasie pracy przy zbiornikach ciśnieniowych należy nosić okulary ochronne! Nie otwierać przyłączy przed wyrównaniem ciśnienia.

W czasie użytkowania w okolicy wlotu środka chłodniczego powierzchnie mogą być rozgrzane do temperatury powyżej 100°C. Możliwe oparzenia. Oznakować dostępne miejsca. Przy wykonywaniu prac po uruchomieniu instalacji:

Zbiorniki ciśnieniowe mogą być pod ciśnieniem! Możliwe ciężkie urazy. Obniżyć ciśnienie w zbiornikach podczas prac!

Przy wykonywaniu prac przy zbiornikach cieczy obowiązuje dodatkowo:

 - Czynnik chłodniczy może być bardzo zimny! Możliwe ciężkie odmrożenia! Unikać kontaktu z czynnikiem chłodniczym!

 Przy wykonywaniu prac przy oddzielaczach oleju obowiązuje dodatkowo:

Olej może być gorący! Możliwe ciężkie oparzenia! Ochłodzić olej!

 

Zastosowanie

 

Grupa / Klasa substancji

PS

td max

td min

 

 

 

 

F062H … F3102N, FS35 … FS3102 & OA1854 … OA14011

Dopuszczalne czynniki chłodnicze

EN 378-1:

L1

L2*, L3*

28 bar

120°C

-10°C

OA1854A …OA14011A & OAS322…OAS3088

Dopuszczalne czynniki chłodnicze

EN 378-1:

L1

L2, L3*

28 bar

120°C

-10°C

OA1854(A) …OA14011(A) & OAS322…OAS3088

Dopuszczalne oleje do sprężarek chłodniczych

zgodne z

ISO 6743-3

DIN 51503-1

28 bar

120°C

-10°C

* - po uzgodnieniu z firmą BITZER

PS – maksymalne ciśnienie robocze

td max  - maksymalna temperatura robocza

td min – minimalna temperatura robocza

 

Miejsce ustawienia

W razie zastosowania w warunkach ekstremalnych (np. agresywna atmosfera, niskie temperatury zewnętrzne) należy podjąć odpowiednie środki. W razie potrzeby zaleca się kontakt z firmą BITZER.

Maksymalne ciśnienie robocze

Cała instalacja powinna być tak zwymiarowana i użytkowana, aby nie mogło dojść do przekroczenia maksymalnego ciśnienia roboczego w zbiorniku (28 barów).

Zawory redukcji ciśnienia (bezpieczeństwa) wymagane są bezwzględnie, kiedy

·  należy się liczyć z przekroczeniem maksymalnego ciśnienia roboczego na skutek wpływu zewnętrznego źródła ciepła (np. ogień) lub kiedy

·  pojemność całej instalacji chłodniczej jest większa, jak 90% objętości zbiornika ciśnieniowego przy 20°C. (w tabeli określono to jako „objętość”). Należy przez to rozumieć objętość pomiędzy zaworem odcinającym przed i za zbiornikiem ciśnieniowym. W przypadku zbiorników połączonych jeden za drugim liczy się objętość zbiorników i przewodu.

W takich przypadkach należy przewidywać użycie układów przelewowych, które odprowadzić mogą olej lub czynnik chłodniczy na niskociśnieniową stronę instalacji (zmniejszenie emisji do atmosfery).

Urządzenia zabezpieczające

Odpowiednio do miejscowych wymagań należy przewidzieć ograniczające ciśnienie wyłączniki bezpieczeństwa.

Wolna przestrzeń do demontażu sondy pomiarowej 

Jeżeli przewidziano lub przewiduje się elektroniczny układ nadzoru poziomu cieczy, to zbiornik cieczy musi być tak ustawiony, aby możliwe było wyjęcie sondy w górę.

X = wolna przestrzeń do demontażu sondy

 

Wymiar x

Zestaw

 

Wymiar x

Zestaw

FS202

690 mm

347 405-01

FS902

1 470 mm

347 405-06

FS252

850 mm

347 405-02

FS1122

970 mm

347 405-03

FS302

970 mm

347 405-03

FS1602

1 730 mm

347 405-07

 

 

 

 

 

 

FS402

1 120 mm

347 405-04

FS2202

1 330 mm

347 405-05

FS562

970 mm

347 405-03

FS3102

1830 mm

347 405-08

FS732

1 120 mm

347 405-04

 

 

 


 Zgłoszenie instalacji

 

Zbiorniki cieczy i oddzielacze oleju są zbiornikami ciśnieniowymi według dyrektywy 97/23/EG. Dlatego cała instalacja zgodnie z miejscowymi przepisami musi być zgłoszona i odebrana przez UDT.

Kategoria oceny zgodności danego zbiornika ciśnieniowego podana jest w poniższej tabeli.

W krajach poza EWG należy zastosować odpowiednie przepisy miejscowe.

 

Typ

Objętość

Kategoria oceny zgodności wg 97/23/EG

 

dm3

Czynnik chłodniczy / olej z grupy L1

Czynnik chłodniczy / olej z grupy L3

 

F062H

6,8

 

2

2

 

F102H

10

 

3

3

 

F152H

15

 

3

3

 

F202H

20

 

3

3

 

F252H

25

 

3

3

 

F302H

30

 

3

3

 

F402H

39

 

4

4

 

F552T

54

 

4

4

 

F562N

56

 

4

4

 

F732N

73

 

4

4

 

F902N

89

 

4

4

 

F1052T

105

 

4

4

 

F1202N

112

 

4

4

 

F1602N

160

 

4

4

 

F2202N

228

 

4

4

 

F3202N

320

 

4

4

 

FS35

3,0

 

2

2

 

FS55

5,6

 

2

2

 

FS75

7,8

 

3

3

 

FS102

10

 

3

3

 

FS125

13

 

3

3

 

FS152

15

 

3

3

 

FS202

20

 

3

3

 

FS252

25

 

3

3

 

FS302

30

 

3

3

 

FS402

39

 

4

4

 

FS562

56

 

4

4

 

FS732

73

 

4

4

 

FS902

89

 

4

4

 

FS1122

112

 

4

4

 

FS1602

160

 

4

4

 

FS2202

228

 

4

4

 

FS3102

320

 

4

4

 

OA1854(A)

18

 

3

3

 

OA4088(A)

40

 

4

4

 

OA9011(A)

90

 

4

4

 

OA14011(A)

140

 

4

4

 

OAS322

4

 

2

2

 

OAS744

7

 

2

2

 

OAS1055

10

 

3

3

 

OAS1655

16

 

3

3

 

OAS3088

30

 

4

4

 

Stan w chwili dostawy

 

Zbiornik ciśnieniowy dostarczany jest w stanie zamkniętym i napełniony gazem obojętnym. Ciśnienie gazu wynosi 0,5 do 1,0 bara. Wszystkie złącza Rotalock i kołnierzowe zamknięte są metalową zaślepką.

 

Dołączanie rurociągów

Przyłącza rur wykonane są tak, że możliwe jest stosowanie rur metrycznych i calowych. Połączenia lutowane mają stopniowaną średnicę (rys. 3). Zależnie od wymiaru rura wsuwać się będzie głębiej lub płycej. W razie potrzeby końcówkę złącza o większej średnicy można odpiłować.

Najpierw obniżyć w zbiorniku ciśnienie do atmosferycznego: ostrożnie otwierać przyłącza.

Zbiornik ciśnieniowy wypełniony jest gazem ochronnym pod ciśnieniem. Możliwe urazy skóry i oczu.

Przy pracy ze zbiornikami ciśnieniowymi stosować okulary ochronne!

Unikać przedostawania się wilgoci z powietrza! Otwarty zbiornik ciśnieniowy niezwłocznie zamontować w instalacji.

 W razie przerwy w pracach montażowych zbiornik ponownie zamknąć.

 

Nie przegrzać zaworów! W czasie i po lutowaniu chłodzić korpus zaworu. Maksymalna temperatura lutowania 700°C.

W czasie prac lutowniczych i spawalniczych przepłukiwać odpowiednie elementy przewodów gazem osłonowym.

Czystość przewodów

 Należy stosować takie rurociągi i elementy instalacji, które:

·         są wewnątrz suche i czyste (nie ma w nich zendry, wiórów metalowych, warstw rdzy i fosfatów)

·         dostarczane są w stanie hermetycznie zamkniętym

Montaż zaworu bezpieczeństwa (zawór nadmiarowego ciśnienia)

 Wkręcić zawór bezpieczeństwa w adapter. Następnie nakrętką złączkową umocować adapter do zbiornika ciśnieniowego.

F062H: zawór bezpieczeństwa mocować bezpośrednio.

  

  Adaptery do zaworu bezpieczeństwa

Przyłącza zbiorników cieczy

 

1.     Wlot czynnika chłodniczego

2.     Wylot czynnika chłodniczego

3.     Przyłącze manometru

4.     Przyłącze zaworu bezpieczeństwa

5.     Wziernik

6.     Łapy

7.     Dolna szyna mocująca – tylko F102H…F1052T

Przyłącza oddzielaczy oleju

 

R=Rotalock

1.     Wlot czynnika chłodniczego

2.     Wylot czynnik chłodniczego

3.     Wylot oleju

4.     Króciec do napełniania oleju

5.     Przyłącze serwisowe

6.     Termostat oleju

7.     Grzałka oleju

8.     Czujnik poziomu oleju

9.     Przyłącze zaworu bezpieczeństwa

10.   Otwór mocujący


Uruchomienie

Zbiornik ciśnieniowy sprawdzany jest fabrycznie jako samodzielne urządzenie. Po zamontowaniu należy ponownie sprawdzić szczelność przyłączy i systemu rurociągów.

 

Napełnianie olejem

Całą ilość oleju potrzebną do wypełnienia instalacji należy wlać przez króciec do napełniania (4) oddzielacza oleju.

 Ilość oleju:

·         roboczą ilość potrzebną do pracy oddzielacza podano w tabeli poniżej

·         należy do tego dodać łączną ilość oleju utrzymywaną w obiegu w instalacji (np. chłodnica oleju, przewody)

 Sprawdzenie szczelności

 Wprowadzić do układu suchy azot pod ciśnieniem. Sprawdzić, czy zbiorniki ciśnieniowe i przewody są szczelne.

 Niebezpieczeństwo!

Ciśnienie nie może przekroczyć maksymalnej wartości ciśnienia roboczego podanej na tabliczce znamionowej! Bezwzględnie przestrzegać norm bezpieczeństwa (np. EN 378 lub równoważnych).

 Opróżnianie

Otworzyć zainstalowane zawory odcinające i elektromagnetyczne. Pompą próżniową wytworzyć próżnię w całym układzie łącznie ze sprężarką po stronie ssącej i tłocznej.

Po odcięciu pompy w układzie musi się utrzymywać ciśnienie poniżej 1,5 mbar. W razie potrzeby proces opróżniania kilkakrotnie powtórzyć.

Rozruch

Sprawdzenie poziomu oleju: 

Drgania 

Sprawdzić, czy w instalacji, a szczególnie w przewodach rurowych nie powstają znaczne drgania. W razie potrzeby wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia. Możliwe są pęknięcia i wycieki na złączach przy sprężarce i innych elementach instalacji! Należy zapobiegać silnym wibracjom!

Sprawdzić parametry pracy

·         temperatura parowania

·         temperatura gazu ssanego

·         temperatura skraplania

·         temperatura gazu tłocznego

·         temperatura oleju

·         częstotliwość włączania

Użytkowanie

Zbiorniki ciśnieniowe muszą być regularnie sprawdzane przez rzeczoznawcę. Częstotliwość kontroli uzależniona jest od czynnika chłodniczego i sposobu użytkowania. Ustala je użytkownik.

Wymiana wkładu filtra

Oddzielacz oleju może być pod ciśnieniem! Grozi ciężkimi obrażeniami. Najpierw zredukować ciśnienie w oddzielaczu! Założyć okulary ochronne!

 ·         zamknąć zawory odcinające olej przed i za oddzielaczem

·         zredukować w oddzielaczu ciśnienie. Należy w tym celu odessać czynnik chłodniczy i poddać utylizacji zgodnie z wymaganiami ekologii.

 

Legenda:

1.    Kołnierz

2.    Śruba mocująca

3.    Wkład filtru

4.    Przewód powrotny oleju

Odsysanie czynnika chłodniczego

w razie konieczności naprawy lub wyłączenia zbiornika cieczy należy odessać lub wypompować czynnik chłodniczy możliwie w płynnym stanie i poddać utylizacji zgodnie z wymaganiami ekologii.

Spuszczanie oleju

 -  w razie konieczności naprawy lub wyłączenia oddzielacza oleju należy odciąć przewody czynnika chłodniczego i oleju przed i za oddzielaczem.

Oddzielacz oleju może być pod ciśnieniem! Grozi ciężkimi obrażeniami. Najpierw zredukować ciśnienie w oddzielaczu! Założyć okulary ochronne!

Przygotować wanienkę i spuścić do niej olej. Poddać utylizacji zgodnie z wymaganiami ekologii.

Wyłączanie z ruchu

W razie uszkodzenia zbiornik ciśnieniowy musi być oddzielony od całego układu i wymieniony. Należy w tym celu odessać czynnik chłodniczy i usunąć chłodzone medium.

Zanieczyszczone materiały zutylizować zgodnie z wymaganiami ekologii!

Olej zawierający chlor jest odpadem specjalnym.

 

źródło artykułu: www.berling.com.pl

<<powrót>>_


marzec

luty